Novonastalo partnerstvo LAS Kozjak – Pohorje, povezava dveh statističnih regij (Koroška in Podravje)

LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in več-sektorskih ukrepov. V okviru pristopa LEADER/CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) se pričakuje okrepljeno medsektorsko delovanje na lokalni ravni, s projekti sodelovanja pa tudi medregionalno ali mednarodno.

 

Novonastala lokalna akcijska skupina LAS Kozjak – Pohorje (programsko obdobje 2021 – 2027) združuje lokalne, javne, civilne in zasebne partnerje na območju petih občin: Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Ruše, ki so del kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Posebnost novonastalega partnerstva je povezava dveh statističnih regij, Koroška in Podravje. Vodilni partner LAS Kozjak – Pohorje je RRA Koroška in ima 97 ustanovnih članov.

 

Partnerstvo je prepoznalo skupne izzive, potenciale in interes za skupni lokalni razvoj. Območje LAS predstavlja geografsko zaokroženo območje, leži ob meji z Avstrijo in zajema gozdnato hribovje Kozjak in predalpsko hribovje Pohorje, med katerima teče reka Drava in se sooča s podobno socio – ekonomsko strukturo in razvitostjo. Podobne so značilnosti kulturne krajine, snovne in nesnovne dediščine, območje se sooča s podobnimi okoljskimi in podnebnimi izzivi.

 

Na območju je 53 naselij, ki so bodisi strnjena ali razložena v nižinskem delu ali na vrhu hribov. Občine območja LAS Kozjak – Pohorje so z izjemo občine Radlje ob Dravi po koeficientu razvitosti pod slovenskim povprečjem, vse spadajo v obmejno problemsko območje, kjer so med ključnimi izzivi upadanje števila prebivalcev, slabša prometna dostopnost znotraj območja (ni avtoceste), visok delež delovnih migracij in odseljevanje izobraženih mladih.

 

LAS ima pomembno vlogo povezovanja in vključevanja lokalnih partnerjev tako v načrtovanje kot uresničevanje razvoja tega območja ter spodbuja aktivno sodelovanje pri udejanjanju skupnega razvoja.

 

V programskem obdobju 2023 – 2027 se LEADER / CLLD v Sloveniji izvaja v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

V okviru pristopa LEADER/CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) se pričakuje okrepljena medsebojna podpora in zaupanje ter povečanje sodelovanja vseh deležnikov pri zasnovi in izvajanju pristopa od spodaj navzgor, okrepljeno medsektorsko delovanje na lokalni ravni, s projekti sodelovanja pa tudi medregionalno ali mednarodno. Dodana vrednost izvajanja LEADER/CLLD je prepoznava v izboljšanju socialnega kapitala, izboljšanja lokalnega upravljanja in izboljšanih rezultatih in učinkih politik.

 

S procesom priprave SLR za programsko obdobje 2021 – 2027 smo pričeli marca 2023. V prvi fazi je bila na osnovi javno dostopnih podatkov izdelana osnovna analiza stanja, ki je služila kot osnova za vključevanje javnosti v proces priprave SLR.

 

V aprilu 2023 smo organizirali uvodni sestanek s predstavniki lokalnih samouprav na območju LAS, kjer smo predstavili časovni okvir priprave SLR ter se dogovorili glede izvedbe prvega kroga delavnic po lokalnih skupnosti, o načinih obveščanja prebivalcev in lokacijah.

 

Namen prvega kroga delavnic je bil skupaj z deležniki preveriti analizo stanja, izdelati SWOT analizo in opredeliti ključne potenciale in usmeritve za sodelovanje po ključnih področjih. Delavnice so potekale v času od 13. do 25. aprila 2023 v popoldanskem času v vseh petih občinah: Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Ruše. Skupaj se je delavnic udeležilo 48 oseb, od tega 21 moških in 27 žensk.

 

Delavnice so bile zasnovane na participativni način. Uvodni predstavitvi in predstavitvi udeležencev je glede na število udeležencev sledila plenarna razprava ali razprava v skupinah po ključnih temah: lokalno gospodarstvo in podjetništvo, družbeni razvoj in socialna vključenost (mladi, starejši, prosti čas, zdravje…), okolje in podnebne spremembe. Udeleženci so imeli tudi možnost svojih predlogov in projektnih idej posredovati s pomočjo namenskega obrazca. Pridobljene informacije smo uporabili pri dopolnitvi analize stanja, SWOT analize, opredelitve izzivov in potencialov ter zasnovi ukrepov SLR.

 

Osnutek SLR s predlogi ukrepov je bil obravnavan na šesti skupni delavnici 19. junija 2023. V skupinah so udeleženci po posameznih področjih obravnavali ukrepe, njihovo izvedljivost ter predlagali dopolnitve tudi za ostale dele SLR. Delavnice se je udeležilo 9 udeležencev, ki so kritično preverili intervencijsko logiko in dopolnili potrebe.

 

Prebivalstvo vseh petih občin območja LAS, novonastalo partnerstvo pozdravlja in se veseli med regijskega sodelovanja.

 

Pripravila:
Danijela Uran, mag. ekon. in posl. ved

Skoči do osrednje vsebine