Novice

»Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 17.1.2024 odobrila Lokalno akcijsko skupino LAS Kozjak – Pohorje in Strategija lokalnega razvoja LAS Kozjak Pohorje.«

JAVNI POZIV ZA IZBOR ČLANOV NADZORNEGA ODBORA LAS KOZJAK-POHORJE-PODALJŠANJE ROKA

 

 1. Pogoji za imenovanje

V skladu z določili Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine LAS KOZJAK – POHORJE mora kandidat za Nadzorni odbor LAS Kozjak – Pohorje na dan oddaje prijave na ta poziv izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 1. član nadzornega odbora mora imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj,
 2. član nadzornega odbora ne more biti član upravnega odbora ali ocenjevalne komisije ali oseba, ki opravlja pravne ali finančno-računovodske posle za LAS ter oseba, ki opravlja delo pri vodilnem partnerju,
 3. niso poklicni in nepoklicni funkcionarji, poklicni in nepoklicni župani in podžupani ter uradniki na položajih.

 

Pri kandidiranju in izvolitvi v organe in kasneje pri odločanju morajo člani nadzornega odbora LAS upoštevati določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZInPK).

 

Člane nadzornega odbora izvoli skupščina na predlog občin podpisnic Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine LAS KOZJAK – POHORJE. Nadzorni odbor šteje 5 članov. Sestavljen je po strokovnem načelu. Člani nadzornega odbora so voljeni za dobo trajanja Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine LAS KOZJAK – POHORJE.

 

 1. Naloge članov nadzornega odbora LAS Kozjak-Pohorje

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

–           nadzira finančno in materialno poslovanje LAS,

–           nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev LAS,

–           nadzira delo predsednika LAS, njegovega namestnika in upravnega odbora,

–           nadzira delo vodilnega partnerja,

–           nadzira gospodarnost poslovanja LAS,

–           na zahtevo predsednika LAS ali upravnega odbora poda oceno o pravilnosti ali gospodarnosti

posameznega posla LAS ali delovanja vodilnega partnerja,

–           najmanj enkrat letno o svojem delu poroča skupščini;,

–           skupščini posreduje mnenje glede letnega poročila o delu in finančnega poročila LAS,

–           izvaja druge pristojnosti in naloge, določene s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi.

 

 1. Način in rok oddaje prijavne vloge

Vloge kandidatov za člane nadzornega odbora LAS Kozjak – Pohorje se pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@laskozjak-pohorje.si. Rok za oddajo prijave: 13.12.2023 do 15.00 ure. Vlogi je potrebno priložiti:

 1. CV kandidata z opisom delovnih izkušenj;
 2. podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev tega poziva.

 

Spoštovane članice in člani LAS Kozjak-Pohorje,

Pošiljamo vam dodatno pojasnilo glede predlaganja članov za nadzorni odbor in nadaljnjega postopka

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine LAS Kozjak-Pohorje je pogoj za izvolitev v organe LAS članstvo v LAS. V organe LAS so izvoljene fizične osebe. Člana LAS, ki je pravna oseba, zastopa zakoniti zastopnik člana ali s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba.

Navedeno pomeni, da lahko za nadzorni odbor kandidirajo le tiste osebe, ki so člani LAS, pri čemer pravna oseba npr. prostovoljno gasilsko društvo lahko poda kandidaturo za osebo, ki je ali zakoniti zastopnik (predsednik društva) ali pa s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba.

Kandidaturo za člane nadzornega odbora sme vložiti vsak član LAS zase ali za vsakogar, ki izpolnjuje pogoje. Občine kot člani LAS lahko seveda podajo predloge kandidatov.

Predloge podate na navedeni naslov, po zbranih predlogih pa bo vodilni partner občinam podpisnicam Pogodbe o ustanovitvi LAS Kozjak-Pohorje poslal kandidatno listo.  Občine bodo izbrale kandidate in podale predloge skupščini po izvedenem postopku (veljavnim za občino).

Spoštovane članice in člani LAS Kozjak-Pohorje,

Las Kozjak-Pohorje, kot pogodbeno partnerstvo, ima med svojimi organi opredeljen tudi nadzorni odbor, ki šteje 5 članov.

V skladu s pogodbo o ustanovitvi LAS Kozjak-Pohorje je nadzorni odbor sestavljen po strokovnem načelu. Člane nadzornega odbora izvoli skupščina na predlog občin podpisnic Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine LAS KOZJAK – POHORJE. Člani nadzornega odbora so voljeni za dobo trajanja Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine LAS KOZJAK – POHORJE. Pogoji za imenovanje so določeni v pogodbi, kar pa je opredeljeno tudi v tem javnem pozivu.

Na podlagi navedenega vas vljudno prosim, da podate predloge za člane nadzornega odbora, v roku določenem v javnemu pozivu. Člani morajo izpolnjevati v pogodbi določene pogoje, ki pa so navedeni tudi v javnem pozivu. Pridobljeni predlogi za člane nadzornega odbora bodo posredovani občinam, ki bodo izoblikovale predloge za skupščino.

LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in več-sektorskih ukrepov. V okviru pristopa LEADER/CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) se pričakuje okrepljeno medsektorsko delovanje na lokalni ravni, s projekti sodelovanja pa tudi medregionalno ali mednarodno.

 

Novonastala lokalna akcijska skupina LAS Kozjak – Pohorje (programsko obdobje 2021 – 2027) združuje lokalne, javne, civilne in zasebne partnerje na območju petih občin: Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Ruše, ki so del kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Posebnost novonastalega partnerstva je povezava dveh statističnih regij, Koroška in Podravje. Vodilni partner LAS Kozjak – Pohorje je RRA Koroška in ima 97 ustanovnih članov.

 

Partnerstvo je prepoznalo skupne izzive, potenciale in interes za skupni lokalni razvoj. Območje LAS predstavlja geografsko zaokroženo območje, leži ob meji z Avstrijo in zajema gozdnato hribovje Kozjak in predalpsko hribovje Pohorje, med katerima teče reka Drava in se sooča s podobno socio – ekonomsko strukturo in razvitostjo. Podobne so značilnosti kulturne krajine, snovne in nesnovne dediščine, območje se sooča s podobnimi okoljskimi in podnebnimi izzivi.

 

Na območju je 53 naselij, ki so bodisi strnjena ali razložena v nižinskem delu ali na vrhu hribov. Občine območja LAS Kozjak – Pohorje so z izjemo občine Radlje ob Dravi po koeficientu razvitosti pod slovenskim povprečjem, vse spadajo v obmejno problemsko območje, kjer so med ključnimi izzivi upadanje števila prebivalcev, slabša prometna dostopnost znotraj območja (ni avtoceste), visok delež delovnih migracij in odseljevanje izobraženih mladih.

 

LAS ima pomembno vlogo povezovanja in vključevanja lokalnih partnerjev tako v načrtovanje kot uresničevanje razvoja tega območja ter spodbuja aktivno sodelovanje pri udejanjanju skupnega razvoja.

 

V programskem obdobju 2023 – 2027 se LEADER / CLLD v Sloveniji izvaja v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

V okviru pristopa LEADER/CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) se pričakuje okrepljena medsebojna podpora in zaupanje ter povečanje sodelovanja vseh deležnikov pri zasnovi in izvajanju pristopa od spodaj navzgor, okrepljeno medsektorsko delovanje na lokalni ravni, s projekti sodelovanja pa tudi medregionalno ali mednarodno. Dodana vrednost izvajanja LEADER/CLLD je prepoznava v izboljšanju socialnega kapitala, izboljšanja lokalnega upravljanja in izboljšanih rezultatih in učinkih politik.

 

S procesom priprave SLR za programsko obdobje 2021 – 2027 smo pričeli marca 2023. V prvi fazi je bila na osnovi javno dostopnih podatkov izdelana osnovna analiza stanja, ki je služila kot osnova za vključevanje javnosti v proces priprave SLR.

 

V aprilu 2023 smo organizirali uvodni sestanek s predstavniki lokalnih samouprav na območju LAS, kjer smo predstavili časovni okvir priprave SLR ter se dogovorili glede izvedbe prvega kroga delavnic po lokalnih skupnosti, o načinih obveščanja prebivalcev in lokacijah.

 

Namen prvega kroga delavnic je bil skupaj z deležniki preveriti analizo stanja, izdelati SWOT analizo in opredeliti ključne potenciale in usmeritve za sodelovanje po ključnih področjih. Delavnice so potekale v času od 13. do 25. aprila 2023 v popoldanskem času v vseh petih občinah: Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Ruše. Skupaj se je delavnic udeležilo 48 oseb, od tega 21 moških in 27 žensk.

 

Delavnice so bile zasnovane na participativni način. Uvodni predstavitvi in predstavitvi udeležencev je glede na število udeležencev sledila plenarna razprava ali razprava v skupinah po ključnih temah: lokalno gospodarstvo in podjetništvo, družbeni razvoj in socialna vključenost (mladi, starejši, prosti čas, zdravje…), okolje in podnebne spremembe. Udeleženci so imeli tudi možnost svojih predlogov in projektnih idej posredovati s pomočjo namenskega obrazca. Pridobljene informacije smo uporabili pri dopolnitvi analize stanja, SWOT analize, opredelitve izzivov in potencialov ter zasnovi ukrepov SLR.

 

Osnutek SLR s predlogi ukrepov je bil obravnavan na šesti skupni delavnici 19. junija 2023. V skupinah so udeleženci po posameznih področjih obravnavali ukrepe, njihovo izvedljivost ter predlagali dopolnitve tudi za ostale dele SLR. Delavnice se je udeležilo 9 udeležencev, ki so kritično preverili intervencijsko logiko in dopolnili potrebe.

 

Prebivalstvo vseh petih občin območja LAS, novonastalo partnerstvo pozdravlja in se veseli med regijskega sodelovanja.

 

Pripravila:
Danijela Uran, mag. ekon. in posl. ved

Sobota, 26. avgust / 10:00

Čolnarna pod Športnim parkom Ruše

Prijavnina: 20,00€

Spust, imenovan »zDRAVAntura« bo potekal od čolnarne pod Športnim parkom Ruše do Drava Centra (Limbuško nabrežje). Pričel se bo ob 10. uri z zborom udeležencev na čolnarni in krajšim predavanjem o varnosti na vodi (Dravi). Start spusta je predviden ob 10.30 uri. Cilj spusta je pri Drava Centru, kamor se bo prispelo približno okoli 13. ure. Sledila bo pogostitev za vse udeležence spusta in prijetno druženje.

Spusta se je možno udeležiti s svojim plovilom, tisti, ki svojega plovila nimajo, pa si svoje mesto rezervirajo v plovilih, ki bodo na voljo s strani organizatorja. Prijavnina, ki znaša 20,00 €, vključuje spominsko majico, malico in pijačo.

 

Prijavnica na spust: https://sportruse.si/zdravantura_prijavnica/

 

Število mest je omejeno!

Vabljeni!

Festival Letni oder Ruše, že 24. po vrsti, bo potekal med 10. in 20. avgustom. Tudi tokrat bodo z nami vrhunski glasbeniki in igralci, ki bodo pričarali enkratno doživetje v osrčju narave, na gledališču Pod goroj v Rušah.

 

Na letošnjem festivalu bomo poslušali zveneča imena, kot so Trio Vivere, Avsenikov večer, Šank Rock, Klapa Bonaca, Zoran Predin, zmagovalci 21. KantFesta, Parni valjak, se smejali ob premieri stand up predstave Reporterja Milana, z naslovom Razloži ji, da ne bo in Toneta Partljiča z naslovom Poroka čistilke Marije, v izvedbi Kulturnega društva Pekre – Limbuš ter se prepustili kulinaričnim doživetjem »Želodec na povodec«.

 

“V življenju je pomembno najti trenutke, ki nas navdihujejo, osvobajajo in povezujejo. Festival Letni oder Ruše je tisti, ki se odvija v objemu narave, kjer glasba in umetnost sežejo v naša srca ter ustvarijo nepozabne spomine. Letošnji program je ponovno sestavljen tako, da ustvarja neponovljivo vzdušje. Vabljeni, da se prepustite magičnemu doživetju glasbe in gledališča,” vabi ekipa Športnega parka Ruše, ki se bo skupaj s prostovoljci tudi letos potrudila, da bo festival navdušil vse obiskovalce in  prinesel dobro voljo v regijo.

 

Celoten program si lahko ogledate na: https://letnioder.si/program-letni-oder-ruse-2-2/.

Nakup vstopnic: https://letnioder.si/vstopnice/ ali na recepciji Športnega parka Ruše

 

Vabljeni!

VABILO NA 2. REDNO SEJO SKUPŠČINE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE 

LAS KOZJAK – POHORJE

ki bo potekala v torek, dne 25.7.2023 ob 18:00 uri v Kulturnem domu Podvelka, Podvelka 55, 2363 Podvelka

Dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
 2. imenovanje delovnega predsedstva;
 3. potrditev zapisnika ustanovne skupščine LAS Kozjak-Pohorje, ki je potekala dne 20.2.2023;
 4. sprejem in potrditev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Las Kozjak-Pohorje za programsko obdobje 2021-2027;
 5. sprejem Poslovnika o delu Skupščine LAS Kozjak-Pohorje;
 6. pobude, vprašanja, predlogi članov;
 7. razno

 

Glasovalno pravico na sejah Skupščine imajo člani-fizične osebe, medtem ko glasovalno pravico pravnih oseb uresničujejo njihovi zakoniti zastopniki ali z njihove strani pooblaščene osebe. Pooblaščencem se v pooblastilu določi obseg glasovalnih pravic. Skupščina LAS je sklepčna, če je  navzoča vsaj navadna večina vseh članov LAS.

 

Če Skupščina ne more odločati, ker ni prisotnih vsaj polovica članov, se seja odloži za 15 minut, po poteku katerih Skupščina lahko odloča ne glede na število prisotnih članov.

 

Prosimo za zanesljivo udeležbo.

 

Lucija Smolnik

Predsednica Upravnega odbora LAS Kozjak – Pohorje

 

 • 13.4.2023, Občina Radlje ob Dravi | Vabilo dosegljivo TUKAJ
 • 19.4.2023, Občina Lovrenc na Pohorju | Vabilo dosegljivo TUKAJ
 • 21.4.2023, Občina Podvelka | Vabilo dosegljivo TUKAJ
 • 25.4.2023, Občina Ruš | Vabilo dosegljivo TUKAJ
 • 25.4.2023, Občina Selnica ob Dravi | Vabilo dosegljivo TUKAJ
 • 19.06.2023, Strateška delavnica s poudarki na Ukrepih, Ruše
 • 25.7.2023, 2. redna seja Skupščine Lokalne akcijske skupine LAS Kozjak – Pohorje

 

 

»Foto utrinki« zapisov sodelujočih lokalnih akterjev pri pripravi SWOT analize in Strategije lokalnega razvoja LAS Kozjak – Pohorje

Zapiski Podvelka

Zapiski Selnica ob Dravi Zapiski Lovrenc na Pohorju Zapiski Ruše Zapiski Radlje ob Dravi

 

Analiza sodelujočih lokalnih akterjev pri pripravi SWOT analize in Strategije lokalnega razvoja LAS Kozjak – Pohorje

Analiza tabelaGrafikon po sektorjihGrafikon po spolu

 

 

Spoštovani!

RRA Koroška d.o.o., vodilni partner projekta LAS Kozjak – Pohorje vas vljudno vabi, da se nam pridružite na zadnji, 6. delavnici za predstavitev osnutka dokumenta Strategije lokalnega razvoja LAS Kozjak – Pohorje za programsko obdobje 2021-2027.

Delavnica bo potekala v ponedeljek, 19.6.2023, od 18.00 do 20.00 ure v prostorih Kulturnega doma Ruše (Falska cesta 24, 2342 Ruše).

 

Vljudno vabljeni.

 

RRA Koroška d.o.o.:

direktorica Karmen Sonjak

 

RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd Vodilni partner projekta: LAS Kozjak - Pohorje

RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd
Vodilni partner projekta: LAS Kozjak – Pohorje

 

 

Spoštovane občanke in občani.

 

Na območju občin Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Ruše se ustanavlja nova Lokalna akcijska skupina, LAS Kozjak – Pohorje za programsko obdobje 2021 – 2027.

Smo v pripravi Strategije lokalnega razvoja (LAS) in ker želimo, da bi le-ta izhajala iz dejanskih potreb okolja na tem območju, vas vljudno vabimo k sodelovanju.

Pridružite se nam in podajte svoje misli, ideje, da bomo skupaj dosegli cilje, ki jih to območje potrebuje.

K sodelovanju vabimo vso javnost,  zainteresirane lokalne deležnike in partnerje na območju LAS Kozjak – Pohorje.

Izvedli bomo pet delavnic, ki bodo potekale v prostorih sejnih sob posameznih občin:

 • 13.4.2023, Občina Radlje ob Dravi, 16.00 – 18.00 ure,
 • 19.4.2023, Občina Lovrenc na Pohorju, 16.00 – 18.00 ure,
 • 21.4.2023, Občina Podvelka,16.00 – 18.00 ure,
 • 25.4.2023, Občina Ruše, 16.00 – 18.00 ure,
 • 25.4.2023, Občina Selnica, 18.00 – 20.00 ure.

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

 

Več informacij lahko dobite na naslednjih kontaktih:

 

Dravograd, 7.4.2023

Vabilo na ustanovno skupščino LAS Kozjak – Pohorje

Javni poziv za člane upravnega odbora

 


Javni poziv za člane upravnega odbora

Skoči do osrednje vsebine