Vabilo na 2. redno sejo skupščine lokalne akcijske skupine LAS Kozjak – Pohorje

VABILO NA 2. REDNO SEJO SKUPŠČINE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE 

LAS KOZJAK – POHORJE

ki bo potekala v torek, dne 25.7.2023 ob 18:00 uri v Kulturnem domu Podvelka, Podvelka 55, 2363 Podvelka

Dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
  2. imenovanje delovnega predsedstva;
  3. potrditev zapisnika ustanovne skupščine LAS Kozjak-Pohorje, ki je potekala dne 20.2.2023;
  4. sprejem in potrditev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Las Kozjak-Pohorje za programsko obdobje 2021-2027;
  5. sprejem Poslovnika o delu Skupščine LAS Kozjak-Pohorje;
  6. pobude, vprašanja, predlogi članov;
  7. razno

 

Glasovalno pravico na sejah Skupščine imajo člani-fizične osebe, medtem ko glasovalno pravico pravnih oseb uresničujejo njihovi zakoniti zastopniki ali z njihove strani pooblaščene osebe. Pooblaščencem se v pooblastilu določi obseg glasovalnih pravic. Skupščina LAS je sklepčna, če je  navzoča vsaj navadna večina vseh članov LAS.

 

Če Skupščina ne more odločati, ker ni prisotnih vsaj polovica članov, se seja odloži za 15 minut, po poteku katerih Skupščina lahko odloča ne glede na število prisotnih članov.

 

Prosimo za zanesljivo udeležbo.

 

Lucija Smolnik

Predsednica Upravnega odbora LAS Kozjak – Pohorje

 

Skoči do osrednje vsebine