Javni poziv za NO – Podaljšanje roka

JAVNI POZIV ZA IZBOR ČLANOV NADZORNEGA ODBORA LAS KOZJAK-POHORJE-PODALJŠANJE ROKA

 

  1. Pogoji za imenovanje

V skladu z določili Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine LAS KOZJAK – POHORJE mora kandidat za Nadzorni odbor LAS Kozjak – Pohorje na dan oddaje prijave na ta poziv izpolnjevati naslednje pogoje:

 

  1. član nadzornega odbora mora imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj,
  2. član nadzornega odbora ne more biti član upravnega odbora ali ocenjevalne komisije ali oseba, ki opravlja pravne ali finančno-računovodske posle za LAS ter oseba, ki opravlja delo pri vodilnem partnerju,
  3. niso poklicni in nepoklicni funkcionarji, poklicni in nepoklicni župani in podžupani ter uradniki na položajih.

 

Pri kandidiranju in izvolitvi v organe in kasneje pri odločanju morajo člani nadzornega odbora LAS upoštevati določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZInPK).

 

Člane nadzornega odbora izvoli skupščina na predlog občin podpisnic Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine LAS KOZJAK – POHORJE. Nadzorni odbor šteje 5 članov. Sestavljen je po strokovnem načelu. Člani nadzornega odbora so voljeni za dobo trajanja Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine LAS KOZJAK – POHORJE.

 

  1. Naloge članov nadzornega odbora LAS Kozjak-Pohorje

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

–           nadzira finančno in materialno poslovanje LAS,

–           nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev LAS,

–           nadzira delo predsednika LAS, njegovega namestnika in upravnega odbora,

–           nadzira delo vodilnega partnerja,

–           nadzira gospodarnost poslovanja LAS,

–           na zahtevo predsednika LAS ali upravnega odbora poda oceno o pravilnosti ali gospodarnosti

posameznega posla LAS ali delovanja vodilnega partnerja,

–           najmanj enkrat letno o svojem delu poroča skupščini;,

–           skupščini posreduje mnenje glede letnega poročila o delu in finančnega poročila LAS,

–           izvaja druge pristojnosti in naloge, določene s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi.

 

  1. Način in rok oddaje prijavne vloge

Vloge kandidatov za člane nadzornega odbora LAS Kozjak – Pohorje se pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@laskozjak-pohorje.si. Rok za oddajo prijave: 13.12.2023 do 15.00 ure. Vlogi je potrebno priložiti:

  1. CV kandidata z opisom delovnih izkušenj;
  2. podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev tega poziva.

 

Skoči do osrednje vsebine